โรงเรียนบ้านขุยวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 7 0 4 0 0 39
ร้อยละ 14.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 78.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 16 2 10 0 0 71
ร้อยละ 16.16 % 2.02 % 10.10 % 0.00 % 0.00 % 71.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 5 5 0 0 41
ร้อยละ 3.77 % 9.43 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 77.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 25 7 19 0 0 151
ร้อยละ 12.38 % 3.47 % 9.41 % 0.00 % 0.00 % 74.75 %

149 : 23 , 2 , 14 , 0 , 0 , 110...15.44 , 1.34 , 9.40 , 0.00 , 0.00 , 73.83 = 39 : 26.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25%

Powered By www.thaieducation.net