โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 0 1 3 1 31
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 2.56 % 7.69 % 2.56 % 79.49 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 2 2 5 4 7 92
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 4.46 % 3.57 % 6.25 % 82.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 5 2 6 7 8 123
ร้อยละ 3.31 % 1.32 % 3.97 % 4.64 % 5.30 % 81.46 %

151 : 5 , 2 , 6 , 7 , 8 , 123...3.31 , 1.32 , 3.97 , 4.64 , 5.30 , 81.46 = 28 : 18.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.54%

Powered By www.thaieducation.net