โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 76
ร้อยละ 0.00 % 1.22 % 6.10 % 0.00 % 0.00 % 92.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.11 % 2.70 % 0.00 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 0 1 8 1 0 137
ร้อยละ 0.00 % 0.68 % 5.44 % 0.68 % 0.00 % 93.20 %

110 : 0 , 1 , 5 , 0 , 0 , 104...0.00 , 0.91 , 4.55 , 0.00 , 0.00 , 94.55 = 6 : 5.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80%

Powered By www.thaieducation.net