โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 2 0 5 29
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 5.26 % 0.00 % 13.16 % 76.32 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 3 0 13 0 10 54
ร้อยละ 3.75 % 0.00 % 16.25 % 0.00 % 12.50 % 67.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 0 4 0 5 28
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 13.16 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 5 1 19 0 20 111
ร้อยละ 3.21 % 0.64 % 12.18 % 0.00 % 12.82 % 71.15 %

118 : 4 , 1 , 15 , 0 , 15 , 83...3.39 , 0.85 , 12.71 , 0.00 , 12.71 , 70.34 = 35 : 29.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85%

Powered By www.thaieducation.net