โรงเรียนบ้านประสุข (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 61
ร้อยละ 4.29 % 2.86 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 87.14 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 10 2 18 0 0 142
ร้อยละ 5.81 % 1.16 % 10.47 % 0.00 % 0.00 % 82.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 71
ร้อยละ 4.71 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 83.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 17 4 32 0 0 274
ร้อยละ 5.20 % 1.22 % 9.79 % 0.00 % 0.00 % 83.79 %

242 : 13 , 4 , 22 , 0 , 0 , 203...5.37 , 1.65 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 83.88 = 39 : 16.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 16.21%

Powered By www.thaieducation.net