โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 44
ร้อยละ 1.92 % 3.85 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 3 10 17 0 0 94
ร้อยละ 2.42 % 8.06 % 13.71 % 0.00 % 0.00 % 75.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 2.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 86.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 4 13 28 0 0 181
ร้อยละ 1.77 % 5.75 % 12.39 % 0.00 % 0.00 % 80.09 %

176 : 4 , 12 , 22 , 0 , 0 , 138...2.27 , 6.82 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 78.41 = 38 : 21.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.91%

Powered By www.thaieducation.net