โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 33
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 3 3 25 0 0 120
ร้อยละ 1.99 % 1.99 % 16.56 % 0.00 % 0.00 % 79.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 1 10 0 0 44
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 7 4 39 0 0 197
ร้อยละ 2.83 % 1.62 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 79.76 %

191 : 6 , 3 , 29 , 0 , 0 , 153...3.14 , 1.57 , 15.18 , 0.00 , 0.00 , 80.10 = 38 : 19.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.24%

Powered By www.thaieducation.net