โรงเรียนบ้านหนองตาด (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 1 1 0 1 20
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 4.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 3 4 8 2 2 75
ร้อยละ 3.19 % 4.26 % 8.51 % 2.13 % 2.13 % 79.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 5 5 9 2 3 95
ร้อยละ 4.20 % 4.20 % 7.56 % 1.68 % 2.52 % 79.83 %

119 : 5 , 5 , 9 , 2 , 3 , 95...4.20 , 4.20 , 7.56 , 1.68 , 2.52 , 79.83 = 24 : 20.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.17%

Powered By www.thaieducation.net