โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 3 4 0 0 32
ร้อยละ 4.88 % 7.32 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 0 2 21 0 0 82
ร้อยละ 0.00 % 1.90 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 78.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 1.92 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 2 6 26 0 0 164
ร้อยละ 1.01 % 3.03 % 13.13 % 0.00 % 0.00 % 82.83 %

146 : 2 , 5 , 25 , 0 , 0 , 114...1.37 , 3.42 , 17.12 , 0.00 , 0.00 , 78.08 = 32 : 21.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17%

Powered By www.thaieducation.net