โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 11 4 2 10 2 55
ร้อยละ 13.10 % 4.76 % 2.38 % 11.90 % 2.38 % 65.48 %
ระดับประถมศึกษา
399
จำนวน(คน) 18 12 26 6 10 327
ร้อยละ 4.51 % 3.01 % 6.52 % 1.50 % 2.51 % 81.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
133
จำนวน(คน) 5 5 15 3 5 100
ร้อยละ 3.76 % 3.76 % 11.28 % 2.26 % 3.76 % 75.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 616 คน
จำนวน(คน) 34 21 43 19 17 482
ร้อยละ 5.52 % 3.41 % 6.98 % 3.08 % 2.76 % 78.25 %

483 : 29 , 16 , 28 , 16 , 12 , 382...6.00 , 3.31 , 5.80 , 3.31 , 2.48 , 79.09 = 101 : 20.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 616 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 134 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75%

Powered By www.thaieducation.net