โรงเรียนบ้านหนองขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 2 1 3 30
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 5.26 % 2.63 % 7.89 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 6 4 14 10 18 71
ร้อยละ 4.88 % 3.25 % 11.38 % 8.13 % 14.63 % 57.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 1 8 1 9 25
ร้อยละ 0.00 % 2.27 % 18.18 % 2.27 % 20.45 % 56.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 7 6 24 12 30 126
ร้อยละ 3.41 % 2.93 % 11.71 % 5.85 % 14.63 % 61.46 %

161 : 7 , 5 , 16 , 11 , 21 , 101...4.35 , 3.11 , 9.94 , 6.83 , 13.04 , 62.73 = 60 : 37.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 38.54%

Powered By www.thaieducation.net