โรงเรียนบ้านถนน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 5 0 1 0 2 3
ร้อยละ 45.45 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 18.18 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 12 0 3 0 1 29
ร้อยละ 26.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 2.22 % 64.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 17 0 4 0 3 32
ร้อยละ 30.36 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 5.36 % 57.14 %

56 : 17 , 0 , 4 , 0 , 3 , 32...30.36 , 0.00 , 7.14 , 0.00 , 5.36 , 57.14 = 24 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86%

Powered By www.thaieducation.net