โรงเรียนวัดบ้านตำแย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 0 8 1 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 23.53 % 2.94 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 2 10 2 9 4 53
ร้อยละ 2.50 % 12.50 % 2.50 % 11.25 % 5.00 % 66.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 4 0 3 3 37
ร้อยละ 0.00 % 8.51 % 0.00 % 6.38 % 6.38 % 78.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 2 14 2 20 8 115
ร้อยละ 1.24 % 8.70 % 1.24 % 12.42 % 4.97 % 71.43 %

114 : 2 , 10 , 2 , 17 , 5 , 78...1.75 , 8.77 , 1.75 , 14.91 , 4.39 , 68.42 = 36 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net