โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 25
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 56
ร้อยละ 1.64 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 91.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 10
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 91
ร้อยละ 2.97 % 0.00 % 6.93 % 0.00 % 0.00 % 90.10 %

88 : 2 , 0 , 5 , 0 , 0 , 81...2.27 , 0.00 , 5.68 , 0.00 , 0.00 , 92.05 = 7 : 7.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90%

Powered By www.thaieducation.net