โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 4 1 2 18
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 14.29 % 3.57 % 7.14 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 2 5 28 10 22 47
ร้อยละ 1.75 % 4.39 % 24.56 % 8.77 % 19.30 % 41.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 4 6 32 11 24 65
ร้อยละ 2.82 % 4.23 % 22.54 % 7.75 % 16.90 % 45.77 %

142 : 4 , 6 , 32 , 11 , 24 , 65...2.82 , 4.23 , 22.54 , 7.75 , 16.90 , 45.77 = 77 : 54.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 54.23%

Powered By www.thaieducation.net