โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 18
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 2 2 15 0 0 40
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 25.42 % 0.00 % 0.00 % 67.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 13 0 0 19
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 39.39 % 0.00 % 0.00 % 57.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 4 3 30 0 0 77
ร้อยละ 3.51 % 2.63 % 26.32 % 0.00 % 0.00 % 67.54 %

81 : 3 , 3 , 17 , 0 , 0 , 58...3.70 , 3.70 , 20.99 , 0.00 , 0.00 , 71.60 = 23 : 28.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 32.46%

Powered By www.thaieducation.net