โรงเรียนบ้านฝาผนัง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 3
ร้อยละ 37.50 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
20
จำนวน(คน) 9 0 2 0 0 9
ร้อยละ 45.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 45.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 28 คน
จำนวน(คน) 12 1 3 0 0 12
ร้อยละ 42.86 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 42.86 %

28 : 12 , 1 , 3 , 0 , 0 , 12...42.86 , 3.57 , 10.71 , 0.00 , 0.00 , 42.86 = 16 : 57.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14%

Powered By www.thaieducation.net