โรงเรียนวัดปลักแรต (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 44
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 10 3 10 0 0 74
ร้อยละ 10.31 % 3.09 % 10.31 % 0.00 % 0.00 % 76.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 11 4 12 0 0 118
ร้อยละ 7.59 % 2.76 % 8.28 % 0.00 % 0.00 % 81.38 %

145 : 11 , 4 , 12 , 0 , 0 , 118...7.59 , 2.76 , 8.28 , 0.00 , 0.00 , 81.38 = 27 : 18.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.62%

Powered By www.thaieducation.net