โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 7
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 0 0 0 0 3 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.67 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 28 คน
จำนวน(คน) 2 0 1 0 3 22
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 10.71 % 78.57 %

28 : 2 , 0 , 1 , 0 , 3 , 22...7.14 , 0.00 , 3.57 , 0.00 , 10.71 , 78.57 = 6 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net