โรงเรียนช่องแมวพิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 24
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 3 7 1 1 73
ร้อยละ 4.49 % 3.37 % 7.87 % 1.12 % 1.12 % 82.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 0 3 0 1 45
ร้อยละ 2.00 % 0.00 % 6.00 % 0.00 % 2.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 8 6 13 1 2 142
ร้อยละ 4.65 % 3.49 % 7.56 % 0.58 % 1.16 % 82.56 %

122 : 7 , 6 , 10 , 1 , 1 , 97...5.74 , 4.92 , 8.20 , 0.82 , 0.82 , 79.51 = 25 : 20.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44%

Powered By www.thaieducation.net