โรงเรียนบ้านหนองแสง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 0 7 19 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 15.56 % 42.22 % 0.00 % 0.00 % 42.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 0 8 22 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 14.81 % 40.74 % 0.00 % 0.00 % 44.44 %

54 : 0 , 8 , 22 , 0 , 0 , 24...0.00 , 14.81 , 40.74 , 0.00 , 0.00 , 44.44 = 30 : 55.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56%

Powered By www.thaieducation.net