โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 9 1 3 1 0 11
ร้อยละ 36.00 % 4.00 % 12.00 % 4.00 % 0.00 % 44.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 9 3 21 2 0 51
ร้อยละ 10.47 % 3.49 % 24.42 % 2.33 % 0.00 % 59.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 2 10 1 0 30
ร้อยละ 2.27 % 4.55 % 22.73 % 2.27 % 0.00 % 68.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 19 6 34 4 0 92
ร้อยละ 12.26 % 3.87 % 21.94 % 2.58 % 0.00 % 59.35 %

111 : 18 , 4 , 24 , 3 , 0 , 62...16.22 , 3.60 , 21.62 , 2.70 , 0.00 , 55.86 = 49 : 44.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 40.65%

Powered By www.thaieducation.net