โรงเรียนวัดหัวหิน (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 61
ร้อยละ 1.59 % 1.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.83 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 1 1 4 0 5 99
ร้อยละ 0.91 % 0.91 % 3.64 % 0.00 % 4.55 % 90.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 2 2 4 0 5 160
ร้อยละ 1.16 % 1.16 % 2.31 % 0.00 % 2.89 % 92.49 %

173 : 2 , 2 , 4 , 0 , 5 , 160...1.16 , 1.16 , 2.31 , 0.00 , 2.89 , 92.49 = 13 : 7.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.51%

Powered By www.thaieducation.net