โรงเรียนวัดบัวงาม (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 14 0 0 0 0 1
ร้อยละ 93.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.67 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 5 3 6 0 0 43
ร้อยละ 8.77 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 75.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 43
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 9.80 % 0.00 % 0.00 % 84.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 20 5 11 0 0 87
ร้อยละ 16.26 % 4.07 % 8.94 % 0.00 % 0.00 % 70.73 %

72 : 19 , 3 , 6 , 0 , 0 , 44...26.39 , 4.17 , 8.33 , 0.00 , 0.00 , 61.11 = 28 : 38.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27%

Powered By www.thaieducation.net