โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 106
ร้อยละ 4.24 % 0.00 % 5.93 % 0.00 % 0.00 % 89.83 %
ระดับประถมศึกษา
359
จำนวน(คน) 4 0 24 0 0 331
ร้อยละ 1.11 % 0.00 % 6.69 % 0.00 % 0.00 % 92.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
120
จำนวน(คน) 7 0 5 0 0 108
ร้อยละ 5.83 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 597 คน
จำนวน(คน) 16 0 36 0 0 545
ร้อยละ 2.68 % 0.00 % 6.03 % 0.00 % 0.00 % 91.29 %

477 : 9 , 0 , 31 , 0 , 0 , 437...1.89 , 0.00 , 6.50 , 0.00 , 0.00 , 91.61 = 40 : 8.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 597 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 8.71%

Powered By www.thaieducation.net