โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 11 6 5 4 3 74
ร้อยละ 10.68 % 5.83 % 4.85 % 3.88 % 2.91 % 71.84 %
ระดับประถมศึกษา
249
จำนวน(คน) 7 6 3 2 2 229
ร้อยละ 2.81 % 2.41 % 1.20 % 0.80 % 0.80 % 91.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
160
จำนวน(คน) 8 5 5 2 2 138
ร้อยละ 5.00 % 3.13 % 3.13 % 1.25 % 1.25 % 86.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 512 คน
จำนวน(คน) 26 17 13 8 7 441
ร้อยละ 5.08 % 3.32 % 2.54 % 1.56 % 1.37 % 86.13 %

352 : 18 , 12 , 8 , 6 , 5 , 303...5.11 , 3.41 , 2.27 , 1.70 , 1.42 , 86.08 = 49 : 13.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 512 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 13.87%

Powered By www.thaieducation.net