โรงเรียนวัดสุวรรณ (สพป.ปทุมธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชฎาพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 36
ร้อยละ 4.65 % 2.33 % 6.98 % 2.33 % 0.00 % 83.72 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 4 14 28 2 2 141
ร้อยละ 2.09 % 7.33 % 14.66 % 1.05 % 1.05 % 73.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
167
จำนวน(คน) 14 13 23 7 5 105
ร้อยละ 8.38 % 7.78 % 13.77 % 4.19 % 2.99 % 62.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 401 คน
จำนวน(คน) 20 28 54 10 7 282
ร้อยละ 4.99 % 6.98 % 13.47 % 2.49 % 1.75 % 70.32 %

234 : 6 , 15 , 31 , 3 , 2 , 177...2.56 , 6.41 , 13.25 , 1.28 , 0.85 , 75.64 = 57 : 24.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 401 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.68%

Powered By www.thaieducation.net