โรงเรียนวัดสุทธาวาส (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 57
ร้อยละ 1.59 % 0.00 % 7.94 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 5 3 8 4 0 195
ร้อยละ 2.33 % 1.40 % 3.72 % 1.86 % 0.00 % 90.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 6 3 13 4 0 252
ร้อยละ 2.16 % 1.08 % 4.68 % 1.44 % 0.00 % 90.65 %

278 : 6 , 3 , 13 , 4 , 0 , 252...2.16 , 1.08 , 4.68 , 1.44 , 0.00 , 90.65 = 26 : 9.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35%

Powered By www.thaieducation.net