โรงเรียนบ้านควนราชา (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 3 1 3 0 2
ร้อยละ 18.18 % 27.27 % 9.09 % 27.27 % 0.00 % 18.18 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 5 5 3 3 2 5
ร้อยละ 21.74 % 21.74 % 13.04 % 13.04 % 8.70 % 21.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 34 คน
จำนวน(คน) 7 8 4 6 2 7
ร้อยละ 20.59 % 23.53 % 11.76 % 17.65 % 5.88 % 20.59 %

34 : 7 , 8 , 4 , 6 , 2 , 7...20.59 , 23.53 , 11.76 , 17.65 , 5.88 , 20.59 = 27 : 79.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 79.41%

Powered By www.thaieducation.net