โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 95
ร้อยละ 2.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 127
ร้อยละ 2.27 % 1.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.21 %

132 : 3 , 2 , 0 , 0 , 0 , 127...2.27 , 1.52 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 96.21 = 5 : 3.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.79%

Powered By www.thaieducation.net