โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 31
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 2.86 % 2.86 % 2.86 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 74
ร้อยละ 2.41 % 2.41 % 6.02 % 0.00 % 0.00 % 89.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 23
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 4 2 7 1 1 128
ร้อยละ 2.80 % 1.40 % 4.90 % 0.70 % 0.70 % 89.51 %

118 : 3 , 2 , 6 , 1 , 1 , 105...2.54 , 1.69 , 5.08 , 0.85 , 0.85 , 88.98 = 13 : 11.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.49%

Powered By www.thaieducation.net