โรงเรียนบ้านทุ่งนา (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รพีพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 16
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 73
ร้อยละ 1.28 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 93.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 41
ร้อยละ 6.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 7 6 7 1 0 130
ร้อยละ 4.64 % 3.97 % 4.64 % 0.66 % 0.00 % 86.09 %

101 : 4 , 4 , 3 , 1 , 0 , 89...3.96 , 3.96 , 2.97 , 0.99 , 0.00 , 88.12 = 12 : 11.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91%

Powered By www.thaieducation.net