โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม (สพป.ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 2 7 1 0 27
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 17.07 % 2.44 % 0.00 % 65.85 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 4 4 32 1 0 112
ร้อยละ 2.61 % 2.61 % 20.92 % 0.65 % 0.00 % 73.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 8 6 39 2 0 139
ร้อยละ 4.12 % 3.09 % 20.10 % 1.03 % 0.00 % 71.65 %

194 : 8 , 6 , 39 , 2 , 0 , 139...4.12 , 3.09 , 20.10 , 1.03 , 0.00 , 71.65 = 55 : 28.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.35%

Powered By www.thaieducation.net