โรงเรียนวัดสองคลอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 14 2 5 0 0 52
ร้อยละ 19.18 % 2.74 % 6.85 % 0.00 % 0.00 % 71.23 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 18 10 38 0 0 133
ร้อยละ 9.05 % 5.03 % 19.10 % 0.00 % 0.00 % 66.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 9 1 28 0 0 46
ร้อยละ 10.71 % 1.19 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 54.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 356 คน
จำนวน(คน) 41 13 71 0 0 231
ร้อยละ 11.52 % 3.65 % 19.94 % 0.00 % 0.00 % 64.89 %

272 : 32 , 12 , 43 , 0 , 0 , 185...11.76 , 4.41 , 15.81 , 0.00 , 0.00 , 68.01 = 87 : 31.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 356 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 35.11%

Powered By www.thaieducation.net