โรงเรียนวัดชนะสงสาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 9 4 8 13 11 22
ร้อยละ 13.43 % 5.97 % 11.94 % 19.40 % 16.42 % 32.84 %
ระดับประถมศึกษา
290
จำนวน(คน) 18 8 33 26 16 189
ร้อยละ 6.21 % 2.76 % 11.38 % 8.97 % 5.52 % 65.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 357 คน
จำนวน(คน) 27 12 41 39 27 211
ร้อยละ 7.56 % 3.36 % 11.48 % 10.92 % 7.56 % 59.10 %

357 : 27 , 12 , 41 , 39 , 27 , 211...7.56 , 3.36 , 11.48 , 10.92 , 7.56 , 59.10 = 146 : 40.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 357 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90%

Powered By www.thaieducation.net