โรงเรียนบ้านลำทับ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
186
จำนวน(คน) 2 1 10 3 8 162
ร้อยละ 1.08 % 0.54 % 5.38 % 1.61 % 4.30 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
987
จำนวน(คน) 6 3 30 9 16 923
ร้อยละ 0.61 % 0.30 % 3.04 % 0.91 % 1.62 % 93.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1173 คน
จำนวน(คน) 8 4 40 12 24 1085
ร้อยละ 0.68 % 0.34 % 3.41 % 1.02 % 2.05 % 92.50 %

1173 : 8 , 4 , 40 , 12 , 24 , 1085...0.68 , 0.34 , 3.41 , 1.02 , 2.05 , 92.50 = 88 : 7.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50%

Powered By www.thaieducation.net