โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นิชามญจ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
283
จำนวน(คน) 15 17 15 16 20 200
ร้อยละ 5.30 % 6.01 % 5.30 % 5.65 % 7.07 % 70.67 %
ระดับประถมศึกษา
1336
จำนวน(คน) 75 55 65 25 85 1031
ร้อยละ 5.61 % 4.12 % 4.87 % 1.87 % 6.36 % 77.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1619 คน
จำนวน(คน) 90 72 80 41 105 1231
ร้อยละ 5.56 % 4.45 % 4.94 % 2.53 % 6.49 % 76.03 %

1619 : 90 , 72 , 80 , 41 , 105 , 1231...5.56 , 4.45 , 4.94 , 2.53 , 6.49 , 76.03 = 388 : 23.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1619 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 388 คน คิดเป็นร้อยละ 23.97%

Powered By www.thaieducation.net