โรงเรียนบ้านเนินพยอม (สพป.สุโขทัย เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 10 0 2 0 0 9
ร้อยละ 47.62 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 5 1 6 0 0 45
ร้อยละ 8.77 % 1.75 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 15 1 8 0 0 54
ร้อยละ 19.23 % 1.28 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %

78 : 15 , 1 , 8 , 0 , 0 , 54...19.23 , 1.28 , 10.26 , 0.00 , 0.00 , 69.23 = 24 : 30.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net