โรงเรียนวัดโบสถ์ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
143
จำนวน(คน) 10 9 11 0 0 113
ร้อยละ 6.99 % 6.29 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 79.02 %
ระดับประถมศึกษา
538
จำนวน(คน) 52 25 85 0 0 376
ร้อยละ 9.67 % 4.65 % 15.80 % 0.00 % 0.00 % 69.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
289
จำนวน(คน) 21 16 41 0 0 211
ร้อยละ 7.27 % 5.54 % 14.19 % 0.00 % 0.00 % 73.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 970 คน
จำนวน(คน) 83 50 137 0 0 700
ร้อยละ 8.56 % 5.15 % 14.12 % 0.00 % 0.00 % 72.16 %

681 : 62 , 34 , 96 , 0 , 0 , 489...9.10 , 4.99 , 14.10 , 0.00 , 0.00 , 71.81 = 192 : 28.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 970 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 270 คน คิดเป็นร้อยละ 27.84%

Powered By www.thaieducation.net