โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 0 3 8 1 1 62
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 10.67 % 1.33 % 1.33 % 82.67 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 16 7 15 2 0 124
ร้อยละ 9.76 % 4.27 % 9.15 % 1.22 % 0.00 % 75.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 7 4 9 0 0 87
ร้อยละ 6.54 % 3.74 % 8.41 % 0.00 % 0.00 % 81.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 346 คน
จำนวน(คน) 23 14 32 3 1 273
ร้อยละ 6.65 % 4.05 % 9.25 % 0.87 % 0.29 % 78.90 %

239 : 16 , 10 , 23 , 3 , 1 , 186...6.69 , 4.18 , 9.62 , 1.26 , 0.42 , 77.82 = 53 : 22.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 346 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10%

Powered By www.thaieducation.net