โรงเรียนวัดท้องโพลง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 2 0 3 0 30
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 2 7 17 9 0 94
ร้อยละ 1.55 % 5.43 % 13.18 % 6.98 % 0.00 % 72.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 95.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 3 9 19 12 0 171
ร้อยละ 1.40 % 4.21 % 8.88 % 5.61 % 0.00 % 79.91 %

165 : 3 , 9 , 17 , 12 , 0 , 124...1.82 , 5.45 , 10.30 , 7.27 , 0.00 , 75.15 = 41 : 24.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.09%

Powered By www.thaieducation.net