โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 3 2 2 2 21
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 6.06 % 6.06 % 6.06 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 10 6 10 8 10 71
ร้อยละ 8.70 % 5.22 % 8.70 % 6.96 % 8.70 % 61.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 3 3 6 2 7 21
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 14.29 % 4.76 % 16.67 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 16 12 18 12 19 113
ร้อยละ 8.42 % 6.32 % 9.47 % 6.32 % 10.00 % 59.47 %

148 : 13 , 9 , 12 , 10 , 12 , 92...8.78 , 6.08 , 8.11 , 6.76 , 8.11 , 62.16 = 56 : 37.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 40.53%

Powered By www.thaieducation.net