โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 17 3 0 0 34
ร้อยละ 5.26 % 29.82 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 59.65 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 4 12 3 1 0 55
ร้อยละ 5.33 % 16.00 % 4.00 % 1.33 % 0.00 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 7 32 6 1 0 109
ร้อยละ 4.52 % 20.65 % 3.87 % 0.65 % 0.00 % 70.32 %

132 : 7 , 29 , 6 , 1 , 0 , 89...5.30 , 21.97 , 4.55 , 0.76 , 0.00 , 67.42 = 43 : 32.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.68%

Powered By www.thaieducation.net