โรงเรียนบ้านท่าสะแก (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 8 1 3 0 0 25
ร้อยละ 21.62 % 2.70 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 67.57 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 25 6 9 0 0 119
ร้อยละ 15.72 % 3.77 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 74.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 65
ร้อยละ 7.04 % 0.00 % 1.41 % 0.00 % 0.00 % 91.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 38 7 13 0 0 209
ร้อยละ 14.23 % 2.62 % 4.87 % 0.00 % 0.00 % 78.28 %

196 : 33 , 7 , 12 , 0 , 0 , 144...16.84 , 3.57 , 6.12 , 0.00 , 0.00 , 73.47 = 52 : 26.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.72%

Powered By www.thaieducation.net