โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 7 4 3 0 0 101
ร้อยละ 6.09 % 3.48 % 2.61 % 0.00 % 0.00 % 87.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 7 5 4 0 0 164
ร้อยละ 3.89 % 2.78 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 91.11 %

153 : 7 , 4 , 3 , 0 , 0 , 139...4.58 , 2.61 , 1.96 , 0.00 , 0.00 , 90.85 = 14 : 9.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89%

Powered By www.thaieducation.net