โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 42
ร้อยละ 6.52 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 14 7 10 6 0 44
ร้อยละ 17.28 % 8.64 % 12.35 % 7.41 % 0.00 % 54.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 32
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 20 8 13 6 0 118
ร้อยละ 12.12 % 4.85 % 7.88 % 3.64 % 0.00 % 71.52 %

127 : 17 , 8 , 10 , 6 , 0 , 86...13.39 , 6.30 , 7.87 , 4.72 , 0.00 , 67.72 = 41 : 32.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.48%

Powered By www.thaieducation.net