โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
151
จำนวน(คน) 5 4 9 3 7 123
ร้อยละ 3.31 % 2.65 % 5.96 % 1.99 % 4.64 % 81.46 %
ระดับประถมศึกษา
363
จำนวน(คน) 15 17 15 10 10 296
ร้อยละ 4.13 % 4.68 % 4.13 % 2.75 % 2.75 % 81.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 514 คน
จำนวน(คน) 20 21 24 13 17 419
ร้อยละ 3.89 % 4.09 % 4.67 % 2.53 % 3.31 % 81.52 %

514 : 20 , 21 , 24 , 13 , 17 , 419...3.89 , 4.09 , 4.67 , 2.53 , 3.31 , 81.52 = 95 : 18.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 514 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 18.48%

Powered By www.thaieducation.net