โรงเรียนบ้านป่าเลา (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 16
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 6 1 5 2 1 68
ร้อยละ 7.23 % 1.20 % 6.02 % 2.41 % 1.20 % 81.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 21
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 7 2 11 3 1 105
ร้อยละ 5.43 % 1.55 % 8.53 % 2.33 % 0.78 % 81.40 %

101 : 6 , 2 , 5 , 3 , 1 , 84...5.94 , 1.98 , 4.95 , 2.97 , 0.99 , 83.17 = 17 : 16.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60%

Powered By www.thaieducation.net