โรงเรียนวัดคลองกระจง (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 13
ร้อยละ 6.25 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 5 4 13 1 1 75
ร้อยละ 5.05 % 4.04 % 13.13 % 1.01 % 1.01 % 75.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 6 6 13 1 1 88
ร้อยละ 5.22 % 5.22 % 11.30 % 0.87 % 0.87 % 76.52 %

115 : 6 , 6 , 13 , 1 , 1 , 88...5.22 , 5.22 , 11.30 , 0.87 , 0.87 , 76.52 = 27 : 23.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.48%

Powered By www.thaieducation.net