โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 5
ร้อยละ 25.00 % 8.33 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 4 3 3 3 0 22
ร้อยละ 11.43 % 8.57 % 8.57 % 8.57 % 0.00 % 62.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 7 4 5 4 0 27
ร้อยละ 14.89 % 8.51 % 10.64 % 8.51 % 0.00 % 57.45 %

47 : 7 , 4 , 5 , 4 , 0 , 27...14.89 , 8.51 , 10.64 , 8.51 , 0.00 , 57.45 = 20 : 42.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 42.55%

Powered By www.thaieducation.net